Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία
ego-gymnastics.gr ONLINE ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ/LOGIN
(Σύλλογοι/Φορείς)
Πληροφορίες
  Online Αίτηση Εγγραφής Συλλόγου στην Ε.Γ.Ο.  
Δικαιολογητικά

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία της παρούσας αίτησης εγγραφής στην Ε.Γ.Ο. Η παρούσα αίτηση αφορά την εγγραφή Αθλητικών Συλλόγων / Σωματείων.

Όταν συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία με σήμανση αστερίσκο (*), θα εμφανιστεί στο τέλος της σελίδας η επιλογή "Αποστολή Αίτηση Εγγραφής" και τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στην Ε.Γ.Ο. Στην συνέχεια, παρακαλούμε όπως αποστείλετε στην Ε.Γ.Ο. τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα.
Σε περίπτωση που τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν αποσταλούν στην Ομοσπονδία σε διάστημα ενός (1) μήνα, η αίτηση θα διαγραφεί αυτόματα από το σύστημα.


Μετά την υποβολή της αίτησης σας, θα λάβετε e-mail επιβεβαίωσης με τα στοιχεία που δηλώσατε. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων σας και των δικαιολογητικών από την Ε.Γ.Ο. αν η αίτηση σας εγκριθεί θα λάβετε μέσω e-mail τα στοιχεία εισόδου (username/password) για το on-line σύστημα διαχείρισης της Ε.Γ.Ο. Από το on-line σύστημα διαχείρισης της Ε.Γ.Ο. θα έχετε πλέον πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες όπως δήλωση Αθλητών, έκδοση δελτίων, έκδοση καρτών συμμετοχής κλπ.

 
Στοιχεία Συλλόγου
Ημ/νία Αίτησης Εγγραφής:   08/08/2020
Διακριτικός Τίτλος:   *
Πλήρης Ονομασία Συλλόγου:   *
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:   *
Τηλέφωνο Δευτερεύον:  
Fax:  
E-mail:   *
Web site:  
Έδρα και Φορολογικά Στοιχεία
Διεύθυνση:   *
Πόλη:   *
Τ.Κ.:   *
Νομός:   *
ΑΦΜ:   *
ΔΟΥ:   *
Διεύθυνση Αποστολής Εγγράφων
Παραλήπτης:   *
Τηλέφωνο:  
Διεύθυνση:   *
Πόλη:   *
Τ.Κ.:   *
Στοιχεία Μελών ΔΣ
Πρόεδρος:   *
Αντιπρόεδρος:   *
Γ. Γραμματέας:   *
Ταμίας:   *
Έφορος:   *
Αναπλ. Ταμίας / Μέλος:  
Μέλος:  
Μέλος:  
Μέλος:  
Αθλήματα και Αθλητική Αναγνώριση (ΓΓΑ)
Αθλήματα * Αριθμός Αθλητ. Αναγνώρ. Ημερομηνία
*
*
*
*
Σημαντικό: Μετά την Αποστολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής, θα πρέπει να ανεβάσετε ή αποστείλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Ε.Γ.Ο., η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση.
 
α) Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που το αναγνωρίζει ως σωματείο.

β) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του.

γ) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί εγγραφής στο οικείο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων.

δ) Γραπτή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, ότι αποδέχεται το παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις που εκδίδουν το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. και οποιαδήποτε άλλη επιτροπή που προβλέπει το παρόν καταστατικό ή που αυτό δίνει την ευχέρεια να δημιουργεί.

ε) Κατάλογο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Μετά την παρέλευση εξαμήνου από την εγγραφή του σωματείου ή της αθλητικής ένωσης μέλους στην Ε.Γ.Ο., υποχρεούνται αυτά να προσκομίσουν στην Ομοσπονδία την ειδική αθλητική αναγνώριση για τα αθλήματα της γυμναστικής που καλλιεργούν η οποία χορηγείται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργό ή άλλο από αυτό εξουσιοδοτημένο όργανο της Κεντρικής ή Περιφερειακής Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1 Ν. 2725/99 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

ζ) Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

η) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησης σε σώμα.

θ) Κατάθεση ποσού 500€, στο λογαριασμό που διατηρεί η Ομοσπονδία, ΕΤΕ ΑΕ με αριθμό 080/480776-66 και IBAN GR7101100800000008048077666.